ByggaE

Resultat

ByggaE-metoden är en kvalitetsäkringsmetod för byggprocessen, från planering till drift, där fokus ligger på att skapa en energieffektiv byggnad på den nivå man beslutat att nå.

Kärnan i metoden är energidokumentation vars syfte är att samla det som rör energifrågorna på ett ställe och få en samlad bild av processer och teknik som påverkar slutresultatet i den färdiga byggnaden.

byggae-flodesschema-2012-03-27
Beskrivning av ByggaE-metodens process

Metoden löper genom processen från planering till färdig byggnad som lämnas över till förvaltning. Den samlar också ihop och överför information mellan de olika aktörerna i de olika skedena.

En byggprocess kan se olika ut beroende på t ex entreprenadform m m. Man får anpassa namn och överlämningar till den process man valt att arbeta med. Det viktiga är att identifiera dessa skeden, både de som är juridiska överlämnanden med upphandling m m och de som enbart är interna överlämnande till andra personer i samma organisation. Att all information kommer med och att kompetens finns för att utföra arbetet är lika viktigt i båda fallen.

Energidokumentationen är samlad i en mappstruktur där det finns mappar för lagring av olika dokument och vissa hjälpmedel. Det finns en mapp för övergripande dokumentation som löper genom hela projektet, 1 Övergripande sammanfattande dokument. Varje skede har en egen mapp. Även överlämnandet mellan olika skeden har fått egna mappar för att betona vikten av att denna aktivitet genomförs på ett genomtänkt sätt. Mappstruktur kan nås via utforskaren eller från startsidan som ser ut enligt figuren nedan.

mappstruktur
ByggaE-metodens mappstruktur

Ett huvudsyfte med ByggaE är att ta bort informationskollapsen som ofta inträffar i byggprocessen och kan resultera i att en byggnad inte blir så energieffektiv som det var tänkt när den började planeras. Detta illustreras i figuren nedan.

kollaps
Illustration av informationskollapser i byggprocessen

Röda kurvan symboliserar informationskollapsen som lätt sker mellan de olika skedena i byggprocessen bl a på grund av att det är olika personer som jobbar i de olika skedena. Med hjälp av ByggaE-metodens strukturerade sätt att kommunicera och dokumentera information kan informationen lättare föras över till nästa skede, se gul kurva.

Samtliga dokument har en likartad utformning med information om dokumentets syfte, instruktioner för ifyllande samt information om när dokumentet ska användas och av vem.

Slutsatser

Det finns ett behov av en metod för att formulera och följa upp krav på energieffektivitet i byggprocessen. ByggaE är en väg att gå för att lyckas med detta. Metoden fokuserar på processen för att formulera och följa upp krav som byggherren själv formulerar och ställer med hjälp av lagkrav och andra metoder. Den är därför ett komplement till andra metoder som fokuserar mer på de faktiska kraven. I fortsättning ser vi här framför allt ett behov av en samordning med det arbete som görs inom Sveby.

Att etablera en ny metod i en bransch är tidskrävande och kräver för att få genomslag att metoden är väl utvecklad och lättarbetad. Samtidigt kan en metod enbart bli smidig och lättarbetad om den utvecklas tillsammans med dem som ska använda den. För att komma vidare med metoden behövs därför stöd till fortsatta tillämpningsprojekt där metoden kan finslipas och gränssnittet förbättras. Vi ser även ett behov av utbildning i metoden.

I ett fortsättningsprojekt är det viktigt att definiera vilka moment som är obligatoriska för att följa ByggaE-metoden samt att arbeta fram hjälptext till beställare som vill hänvisa till metoden. En förutsättning för detta arbete är att vi får erfarenhet från tillämpning av metoden.