Om ByggaE

Syftet med kvalitetsäkringsmetoden ByggaE är att minska skillnaden mellan ställda energikrav och verklig energianvändning för byggnader. Detta sker genom att arbeta fram en tydlig kravställning och att följa upp den genom kvalitetssäkring under byggprocessen. Till detta finns verktyg och processer i ByggaE.

Metodiken har sitt ursprung i två liknande kvalitetsäkringsmetoder. Dessa är ByggaF  som hanterar fuktfrågor och ByggaL  som hanterar lufttäthet i byggnader. Utvecklingen av ByggaF startade 2008 och 2013 blev ByggaF branschstandard för fuktsäkerhetsarbete i byggprocessen. Byggnaders lufttäthet är viktig för byggnaders energieffektivitet men även för många fler egenskaper så som t ex termisk komfort, luftkvalitet och fuktsäkerhet. Utvecklingen av ByggaL startade 2010 och metoden blev branschstandard 2017.

Utvecklingen av ByggaE har skett inom några olika utvecklingsprojekt:

2011-2014 ByggaE – metod för kvalitetssäkring av energieffektiva byggnader

Projektets syfte var att utveckla metoden ByggaE för kvalitetssäkring av uppförandet av energieffektiva byggnader. Metoden skulle säkerställa att byggnaden uppfyller de funktionskrav som definierats. Med väl formulerade funktionskrav och en kvalitetssäkrad byggprocess så ges mycket goda förutsättningar för att byggnaden blir energieffektiv samt får god innemiljö och beständiga konstruktionslösningar.

Projektet finansierades av: SBUF, LÅGAN, VGR samt SP-ZEB

2014-2015 Tillämpning av ByggaE – Metod för kvalitetssäkring av Energieffektiva byggnader

Projektets syfte var att tillämpa ByggaE i några byggprojekt och därefter utvärdera och förbättra metoden.

Projektet finansierades av: SBUF, LÅGAN, VGR samt SP-ZEB

2016-2018 ByggaE bas – metod för kvalitetssäkring av energieffektiva byggnader

Projektets syfte var att vidareutveckla och förenkla ByggaE till en mer tillämpbar metod baserat på erfarenheterna från tillämpningsprojektet.

Projektet finansierades av: E2B2